ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី នៅក្នុងថ្ងៃពិពណ៍ពាណិជ្ជកម្ម ផ្នែកបដិសណ្ឋកិច្ច ម្ហូបអាហារ និងការផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជៈ នៅសាលសន្និបាត និងពិពណ៍កោះពេជ្រ នៅថ្ងៃទី ១៩ ២០​ និង២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨​។