បង់រំលស់ដោយគ្មានការប្រាក់រយៈពេល១២ខែ!!!
សម្រាប់អតិថិជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បើកអាជីវកម្មកាហ្វេ តែដើមទុនមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់លែងជាបញ្ហាទៀតហើយ!!!  ក្រុមហ៊ុនខូហ្វី បានគិតគូយ៉ាងពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ ដោយក្រុមហ៊ុនបានសហការជាមួយនឹង ធនាគារឯកទេសអ៊ីអន សម្រាប់សេវាកម្មបង់រំលស់ ដោយឥតការប្រាក់ សម្រាប់ការទិញគ្រប់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់ពីក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមក៖ 069 666 999 / 077 777 970