ការពង្រឹងអាជីវកម្មខ្នាតតូចជាមួយនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ ក៏ដូចជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងការបើកអាជីវកម្មខ្នាតតូច(រទេះ) ដោយភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មនេះ។ ក្នុងនោះដែរ ក្រុមអ្នកបង្កើតភេសជ្ជៈ របស់ក្រុមហ៊ុនខូហ្វី ក៏បានចែករំលែកនូវ ភេសជ្ជៈថ្មីជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផងដែរ។